9789139206521

Förundersökning

Förundersökning

Förundersökning berör just Förundersökningen, vilken är den utredning som polis och åklagare bedriver under utredningsarbetet då man förbereder ett ärende för åtal i domstol.

Under förundersökningen så är huvuduppgiften att finna en eller flera misstänkta som har begått brottet. En förundersökning utmynnar i ett förundersökningsprotokoll, FUP. 

Fuppen (förundersökningsprotokollet) ligger sedan tillgrund för åklagarens åtal, och används även som bevisning under rättegången.

Den som leder och utför en förundersökning måste ha kännedom om dess ändamål och vilka åtgärder som kan och får vidtagas under förundersökningen. Det är även av yttersta vikt att man under förundersökningen, då tvång ofta används, även vet vilka rättigheter som den enskilde har och om de risker som en alltför snäv eller torftig utredning innebär.

Den femte upplagan av denna bok är avsedd att fungera som en kommentar till rättegångsbalkens regler om förundersökning.

Bokens innehåll spänner över hela förundersökningen, från dess inledande fas tills dess att den avslutas och leder till åtal.

I boken redogörs bl.a. för vilka beviskrav som gäller och vilka metoder polisen får använda under utredningen, liksom frågor om sekretess. Här presenteras ett omfattande material från svensk rättspraxis och Europadomstolen och boken är därför både lämpad som kurslitteratur och som praktisk handledning. 

Detaljer

Upplaga: 5
ISBN: 9789139206521
År: 2019
Sidor: 622
Författare: Thomas Bring, Christian Diesen, Simon Andersson